Het grootste deel van de informatie op deze pagina komt uit Jubileumboek PSV 65 jaar (2003), van Arie van Peet.

Inhoudsopgave:

Pagina 1: De eerste jaren

Pagina 2: Tijdens en vlak na de 2e wereldoorlog


De eerste jaren

September 1939

Jaarverslag der PSV vanaf de oprichting tot september 1939

Op 3 november 1938 komen ten huize van de heer Frericks zeven per­sonen bijeen en richten een schaakclub op die D.D.O. (Door Diepte Omhoog) genoemd wordt op voorstel van de heer Baars. Na even heen en weer gepraat, worden de heren Frericks, De Roy en Schuitemaker respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Men besluit voorts eens per week een speel­avond te houden. In dezelfde week wordt een zaal ge­huurd in hotel ‘t Puttertje – de eigenaar is P.Punt. Thans (in september 1939) telt de vereniging 15 leden. In de loop van het seizoen wordt besloten om de hangpartijen niet meer de volgende speel­avond maar op een ander tijdstip uit te spelen. Op 20 februari 1939 ont­vangt D.D.O. een uitnodiging om een vriend­schappelijke wedstrijd te spelen tegen ‘Schaakclub Voort­hui­zen’ en op 9 maart 1939 wordt deze wedstrijd gespeeld met als uitslag 5½ – 5½. Op de laatste speelavond van het seizoen wordt de naam D.D.O. vervangen door PSV (Puttensche Schaak­vereeniging).


18 september 1939

Notulen LV op 18 september 1939 in hotel ‘t Puttertje

Er zijn slechts drie leden afwezig op deze eerste ledenvergadering. De heer Idema wordt gekozen boven de heer Frericks met 8 tegen 6 stemmen. Voorts worden in het bestuur gekozen Van Beek, Schuitemaker en G.Simon. In de kascommissie worden gekozen J.v.d.Brink en Frericks. Er wordt besloten te spelen in twee groepen: één groep van 8 leden en één groep van 9 leden. Er wordt heftig gedis­cus­sieerd over de vraag of de wed­strijd­leiding uit één persoon of uit drie personen moet bestaan. Besloten wordt dat de drie hoogst geëindigde personen de wed­strijd­leiding zullen vor­men: C.Baars, R.Idema en R.Posthouwer.

NB 1: Jammer dat niet wordt vermeld wie van deze drie als eerste is geëindigd.

NB2: PSV had dus in september 1939 zeventien leden.


20 februari 1940

Notulen van de BV ten huize van de voorzitter R.Idema

Er wordt besloten om de heer Cardinaals een klein souvenir (een kistje sigaren) aan te bieden voor het gratis in orde brengen van de statuten en het huis­hou­de­lijk reglement. De promotie-degradatieregeling wordt be­spro­ken. Voorts zal elk nieuw lid in het 2e team geplaatst worden. Er wordt gesproken over de aan­schaf van klokken.


7 april 1940

Een briefje van J.Kant van Ermelo aan De Roy (PSV)

Kant schrijft dat de laatste wedstrijd voor Putten te ongunstig was en voor Ermelo te gunstig zodat er geen duidelijk beeld van het verschil in speel­kracht is.

NB1: Een merkwaardig argument om een vereniging uit te no­di­gen. Ermelo was klaar­blij­kelijk toen te sterk voor PSV. Anno 2007 zijn de rollen omgedraaid, zowel het eerste als het tweede van PSV DoDO spelen een klasse hoger dan dezelfde teams uit Ermelo.

NB2: PSV wordt voor een volgende wedstrijd uitgenodigd in het laatste gedeelte van de maand mei.

NB3: Het is eigenlijk overbodig op te merken dat die wed­strijd niet is doorgegaan vanwege het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940.


20 juni 1940

Notulen Bestuursvergadering ten huize van de secretaris

Er wordt besloten om de partij tussen twee met name genoemde spelers te an­nu­leren wegens “onsportieve handelingen van de eerst­genoemde.” … Het wed­strijd­reg­lement zal worden herzien. … Men besluit om in principe tot de KNSB toe te tre­den en men zal daar­toe inlichtingen inwinnen. … Men besluit om 5 wedstrijdklokken aan te schaffen. … Op de eerstvolgende ledenvergadering zal ook de ballotagecommissie wor­den in­gesteld wat tot nu toe nog niet was gebeurd. … Er zijn uit­nodigingen van Ermelo en van Nijkerk om vriend­schappelijke wed­strij­den te spelen. De huidige zaal wordt te klein en men zal trachten een andere lo­ca­tie te vinden.

NB1: Er wordt met geen woord gerefereerd aan de inval van de Duitsers die toch ruim een maand eerder had plaats gevonden.

NB2: Jammer is dat de aard van de onsportieve handeling niet wordt be­schre­ven.

NB3: Het zoeken naar een goede locatie begon dus al één jaar na de oprichting. Begin deze eeuw, dus 65 jaar later was deze zoektocht nog niet geëindigd. Inmiddels schaakt PSV DoDO sinds 2003 aan de Jacob Catsstraat.


Tijdens de 2e wereldoorlog

15 januari 1942

Vriendschappelijke wedstrijd Nijkerk-Putten

Nijkerk accepteert voor 27 januari 1942 de Puttense uitnodiging voor een vriendschappelijke wedstrijd…”moet het weer meewerken voor een fietstocht naar Putten.”


23 januari 1942

Bericht van verhindering

In verband met de huidige weersgesteldheid moet de vriendschappelijke wedstrijd met Putten worden uitgesteld, zo schrijft Nijkerk op een briefkaart.


25 maart 1942

Brief van Koopman (Schaakklokken) aan De Roy

Het enige wat Koopman nog kan leveren, zijn luxe klokjes, echter zonder seconde-wijzer. Ze zijn klein en kunnen in een jaszak gestopt worden. Levering eind april.


9 april 1942

Brief van Nijkerk aan PSV

Nijkerk stelt voor om de uitgestelde vriendschappelijke wedstrijd te spelen op dinsdag 28 april in Putten.


30 april 1942

Briefkaart van Douma van Nijkerk aan De Roy (PSV)

PSV wordt verwacht op dinsdag 5 mei in hotel De Gouden Leeuw te Nijkerk. “Een onzer leden heeft bij vergissing een verkeerde blauwe regenjas meegenomen, Kan deze misschien geruild worden?”


7 mei 1942

Huwelijkskaart

Huwelijk van J.G.J.Willemsen met Martine Ludina Idema op 4 juni a.s.

NB: Willemsen is een PSV-lid en Martina Ludina is een dochter van voorzitter R.Idema.


13 mei 1942

Brief van Harderwijk aan PSV

De uitnodiging van PSV aan Harderwijk wordt geaccepteerd voor dinsdag 19 mei. Ze zijn van plan om 6u 45 per fiets te vertrekken.


13 juni 1942

Brief van Harderwijk aan De Roy

Uitnodiging van Harderwijk aan PSV voor een vriendschappelijke wedstrijd op dinsdag 23 juni in Harderwijk.


28 juni 1942

Brief van Harderwijk aan De Roy

PSV wordt in Harderwijk verwacht op dinsdag 7 juli. In het Middenstandshuis.


2 juli 1942

Huwelijksaankondiging

Op 16 juli 1942 treden in het huwelijk H.A.Nieuwburg (PSV) en W. Minkhorst.


5 juli 1942

Opzeggingsbriefje

W.Ansink zegt zijn lidmaatschap op want zijn werk is verplaatst naar Apeldoorn.


5 juli 1942

Bericht van verhindering van Harderwijk

De wedstrijd op 7 juli kan geen doorgang vinden omdat er te weinig spelers beschikbaar zijn.


September 1942

Jaarverslag PSV over het verenigingsjaar 1941 – 1942.

Uit dit jaarverslag: “de tijdsom­standigheden hebben dit seizoen een nog grotere druk uitgeoefend dan verleden jaar. (…) De onderlinge competitie is gewoon verlopen, maar alle verdere activiteiten waren onmogelijk (…) Tweemaal werd een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld, één tegen Nijkerk en één tegen Harderwijk. (…) Er waren geen klokken meer verkrijgbaar. (…) Het aantal leden is hetzelfde gebleven, nl. 20 leden (…) We zullen hopen dat we niet te veel last zullen ondervinden van de kolenschaarste.”

September 1942

Notulen van de Algemene Vergadering van PSV.

De voorzitter stelt in zijn inleiding dat een algemene vergadering zinvol is om onderling van gedachten te wisselen en om het terugzien op hetgeen er dit jaar is geschied. … Schuitemaker en De Roy treden af, de eerste is niet herkiesbaar, de leden Stoffer, Nieuwburg en Nijenhuis worden in het bestuur gekozen. … Het voorstel van de heer Punt om alle spelers tegen elkaar te laten spelen om alzo de juiste sterkte te bepalen, wordt met algemene stemmen aangenomen. … Wanneer iemand drie keer achter elkaar de beker wint of 5 keer in het totaal, mag hij de beker houden. Bij gelijk eindigen van de nrs 1 en 2 beslist het stelsel van Sonneborn-Berger. …”De heer Nijenhuis stelde voor om met klokken te spelen. Besloten werd voorlopig zonder.” Volgend jaar is het eerste lustrum. Vooraf moet er een feestcommissie worden benoemd.

NB: Opvallend is dat het klaarblijkelijk gewoon was om zonder klokken te spelen.


Augustus 1943

Jaarverslag van PSV over het jaar 1942 – 1943

Het seizoen begon met 24 leden en er werd gespeeld om een wisselbeker. (…) In oktober 1942 kwam er een schrijven van de secretaris van de Gelderse en Overijselse Afdeling van de Nederlandse Schaak­bond met de mededeling dat PSV zich moest aansluiten bij de Nederlandse Schaakbond of anders moest PSV zich ontbinden “.

PSV liet zich inschrijven en 2 leden bedankten.

 

Op 24 oktober 1942 werd er in Apeldoorn een Algemene Vergadering van de Gelderse en Overijselse Bond gehouden waar Idema en Willemsen naar toe zijn geweest. (…) Er werd door de bond een soort streekcompetitie georganiseerd: ‘uit’ was op Zaterdagmiddag en ‘thuis’ was op dinsdagavond. (…) In September 1942 kreeg PSV een uitnodiging van de vereniging Dr.Euwe in Apeldoorn om aan het herfsttoernooi deel te nemen. (…) PSV werd ook door de bond uitgenodigd om aan correspondentieschaak deel te nemen.In februari 1943 stuurde Nederlandse Schaakbond een rondschrijven met de vraag: “of de leden het op prijs zouden stellen als ons land een landentoernooi zou organiseren. PSV antwoordde: er geen prijs op te stellen.”

 


30 augustus 1943

Notulen van de AV in hotel ‘t Puttertje

Er waren 17 leden aanwezig. De voorzitter heet iedereen welkom vooral ook omdat deze vergadering een lustrum is. (…) Was de tijd een andere dan zou een gepaste viering op zijn plaats zijn”.Er wordt 4 keer gestemd. De heer Idema werd herkozen als voorzitter en de heer Willemsen wordt in het bestuur gekozen. “Wederom werd er een ballotagecommissie gekozen. (…) De wedstrijdleider meldt dat er klachten zijn over te lang spelen (…) Dat komt omdat er niet met de klok gespeeld wordt “.

Het wederom in twee tientallen gaan spelen werd verworpen.

NB1: In deze tijd zou 4 keer stemmen over personen duiden op grote onenigheid in de vereniging. Maar of dat in 1943 het geval was? NB2: Er wordt dus in één grote groep gespeeld, welk indelings­systeem men hanteerde, is helaas on­bekend. Er bestonden toen geen “onvolledige ronden”-systemen. Dus men mikte waarschijnlijk op een halve competitie.


Augustus 1945

Jaarverslag van PSV over het jaar 1943 – 1944.

Men begint met 23 leden aan de competitie, maar de heren Schuitemaker, Cardinaals en Farber doen niet mee.

Den 3 November werd opgaaf gedaan aan den heer K.Bruin van G.O.A.N.S.B. van het eerste tiental en 2e 8-tal. (…) Tot onze spijt moesten wij van deelneming afzien daar de meeste onzer met de fietsbanden aan ‘t hand zaten. (…) In october 1943 werd de heer de Jong plotseling als gijzelaar naar … (? onleesbaar) bij Den Bosch gevoerd. (…) 3 november 1943 een gezellige avond bij den Heer Punt in verband met ons 5 jarig bestaan. (…) Voor een uitnodiging om mee te doen aan een kersttoernooi in Enschedé bleken geen liefhebbers te zijn. (…) De heer Keemink bracht ons twee maal een bezoek wat zeer op prijs werd gesteld, eenmaal werd er een simultaan gehouden en een lezing. (…) Op 3 april 1944 werd er een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ermelo gespeeld.

 

NB: G.O.A.N.S.B staat voor Gelderse Overijsselse Afdeling van de Nederlandse SchaakBond.

Jaarverslag van PSV over het jaar 1944 – 1945.

De jaarvergadering kon geen doorgang vinden, de oorzaak was de oorlogstoestand (invasie, gedeeltelijke bezetting van Nederland) geen licht, en alle gebouwen in beslag genomen door de Duitsche Overheid. Op 1 Oct ‘44 een grote razia in ons dorp, mannen en vrouwen werden gedwongen de huizen te verlaten, de vrouwen moesten naar de kerk en de mannen moesten naar de Openbare school. 2 oct werden ruim 700 man weggevoerd, waaronder de H’n Baars, v.Keulen, de Roy, Stoffer, v/d Top en v.d.Brink. In januari 1945 werd den Heer W.Simon naar Duits­land vervoerd. Op 18 april 1945 werd ons dorp bevrijd.


Na de 2e wereldoorlog

We vervolgen met een vergadering na de oorlog op 28 augustus 1945

28 augustus 1945

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van de Putter Schaakvereniging gedateerd 28-08-1945: aangenomen door de algemene vergadering. Dit reglement bestaat uit 18 artikelen. Enkele punten uit deze artikelen.

artikel 1

De clubwedstrijden van PSV worden onderverdeeld in:

– winterbekerwedstrijd, de eindstand in deze wedstrijd bepaalt de volgorde in speelsterkte,

– vrije wedstrijden (gongwedstrijden, voorgiftwedstrijden),

– simultaanseances e.d.,

– wedstrijden tegen andere verenigingen.

artikel 6

Wedstrijden mogen niet voor de 25-ste zet remise worden gegeven.

artikel 7

De zes hooggeplaatsten op de ranglijst van het vorig seizoen en hun partners spelen de winter- bekerwedstrijden met de klok. De tijdlimiet is minstens 30 zetten voor het 1e uur en verder 5 zetten per kwartier.

artikel 10

Na afloop van de winter-bekerwedstrijd ontvangt de hoogst uitgekomende de wisselbeker.

 

NB: In een aantal artikelen is sprake van drie wedstrijdleiders. Het is niet meer te achterhalen hoe dit in de praktijk gerealiseerd werd.

Augustus 1945

Brief van J.Nijenhuis aan PSV-bestuur

J.Nijenhuis stelt zijn plaats in het eertste tiental beschikbaar ten gunste van één der twee leden die soldaat geweest zijn.


Augustus 1946

Jaarverslag 1945 – 1946 PSV

Men begint het seizoen met 21 leden. De club ontvangt een schrijven van Mevr. G.Baars-v.Oorschot waarin zij PSV bedankt voor het besluit om de beker aan hen te schenken.Op 6 oktober 1945 vergaderde de OSBO in Deventer, PSV ontving een bericht dat zij ingedeeld zijn in groep West 15. 7 leden namen deel aan een simultaan tegen Euwe in Ermelo en het PSV-bestuur greep deze gelegenheid aan om Euwe naar Putten uit te nodigen. Euwe zegde belangeloos toe en op 13 april 1946 werd in ‘t Put­ter­tje de simultaan tegen Euwe gehouden: 38 deelnemers, 7 remise en 1 gewonnen partij. De netto-opbrengst was f 153,- en was bestemd voor de jeugd van Putten.

De heer Cardinaals nam het initiatief om een jeugd­club aan onze vereniging toe te voegen en met succes. De oprichter de heer Frericks bedankte als lid vanwege verhuizing naar Culemborg.

NB 1: Hier is dus de eerste jeugdclub van PSV. Er zullen nog meerdere volgen.